Skip to main content
To top Back to top back to top

Just in time for Samoan Language Week, our Digitisation Programme has completed the digitisation of records relating to the colonial administration of Samoa.

These include Registers of Land Files (series 6070)Register of Decisions (series 6071) and Papers Relating to Land (series 6080).

The Lands and Titles Commission created these records. The German Colonial Administration established the Commission to investigate claims and disputes to land, and Samoan names or titles. The records continued to be used during the New Zealand military occupation of Samoa during World War I, and the New Zealand Samoan Administration.

Series 6070 (1903-1921) consists of two registers, one in Samoan and one in German. Arranged by case number (LK1 to 610) they give names, area under dispute and decisions made. Series 6071 (1903-1911) also records decisions. Series 6080 (1902-1913) contains correspondence on cases, sometimes with the LK number found in Series 6070 and 6071.


A’o tatou iai i le vaiaso o le Gagana Samoa, o le tatou polokalame mo le Fa’aliliuina o Fa’amaumauga, ua mae’a ona fa’aliliu fa’amaumauga e uiga i le Tala’aga o le Ofisa o fa’aulu’uluga o Samoa.

O lo’o aofia ai Resitara o faila o Fanua (numera 6070) Faila o Fa’ai’uga (numera 6071)ma Pepa e fa’asino i Ele’ele (numera 6080).

O nei fa’amaumauga sa saunia e le Ofisa o Fanua ma Suafa. O le Ofisa o Fanua ma Suafa na fa’atūina e le Ofisa o fa’aulu’uluga a Siamani, latou te su’esu’eina talosaga ma tete’e i fanua mo tagata Samoa. O fa’amaumauga sa fa’aaogāina pea i le taimi na nofoia ai Samoa e le vaegā’au a Niu Sila, ma le fa’aulu’uluga o le ofisa o Niu Sila Samoa i le taimi o le taua lona lua o le lalolagi.    

O le numera 6070 (1903-1921) e fa’atatau i faila e lua, o lo’o tusia i le gagana Samoa ma le isi tasi i le gagana Siamani. O lo’o fa’asolosolo i numera (LK1 – 610) i lalo o Suafa, le nofoaga ma le mafu’aga o le tete’e ma fa’ai’uga na faia. O le umera 6071 (1903 – 1911) ma isi fa’ai’uga. O le numera 6080 (1902 – 1913) o lo’o iai fa’amaumauga o fa’amasinoga. Toe silasila i le faila LK numera 6070 ma le 6071.

Feedback